SalemNews.com, Salem, MA

November 9, 2013

Keith & Carol Chapman


Celebrating 50 years of faithfulness!

Love from, Karen, Dave, Sarah Tim, Ross, Kim, Dan, Jami, Josh & Jeremiah